Noticias: Acord de junta de portaveus sobre multireincidència delictiva
(Categoría: Varios)
Enviada por Director
Wednesday 20 March 2024 - 11:37:19

PROPOSTA D’ACORD DE PORTAVEUS

Títol Proposta d’Acord de Portaveus per afrontar la multireincidència delictiva a la ciutat
Presentants Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de Terrassa
Xavier Cardona Ruiz, portaveu del Grup Municipal Tot per Terrassa i Josep Forn Cadafalch,
portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Terrassa, d’acord amb el que
estableixen els articles 13.n) i 43.5 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la Proposta
d’Acord de Portaveus per tal que es procedeixi al seu debat i votació en sessió del Ple
municipal conforme el previst a l’apartat 3 de l’article 57 del referit reglament.
Exposició de motius

La reincidència delictiva, coneguda com a multi reincidència i entesa com la comissió
acumulada de 3 o més delictes per part d’una mateixa persona ha esdevingut un dels
problemes que més preocupen a les grans i mitjanes ciutats de tot el país per diverses
raons:
1. Impacta negativament en la percepció de la seguretat ciutadana (en els baròmetres
d’opinió pública els ciutadans manifesten en un 30% que els preocupa)
2. Crea un cicle de criminalitat difícil de trencar.
3. Sobrecarrega el sistema de justícia penal.
4. Implica costos econòmics significatius per als governs, relacionats amb el
funcionament del sistema de justícia, les forces de seguretat i els serveis
penitenciaris.

A Terrassa, una recent operació conjunta de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal per la
onada de robatoris en vehicles estacionats ha revelat que n’eren responsables fins a 7
delinqüents habituals que havien estat relacionats amb 28 actuacions policials en altres
tants sinistres.

Per tant, la multi reincidència en molts casos de delinqüents habituals s’ha tornat gaire bé
un modus vivendi que cal prendre en consideració i necessàriament s’han de prendre
mesures tendents a controlar i revertir aquesta tendència a l’alça.

Les autoritats públiques trobem manca d'eines efectives per combatre-la, fet que suposa
un repte significatiu i no és només un desafiament per a la seguretat pública, sinó que
també posa en evidència les limitacions del sistema judicial i de la justícia penal per
abordar adequadament les causes fonamentals del comportament delictiu i evitar la
recurrència dels delictes.

De fet, la modificació del codi penal efectuada l’agost de 2022 va fer un pas en introduir
l’aspecte de la multi reincidència com un agreujant de la pena de furt en modificar l’article
234.2 del CP per precisament donar una resposta a aquesta alarma social creixent per la
multi reincidència de certs delinqüents i disposar penes de presó de 6 a 18 mesos com a
element dissuasiu de certes conductes delinqüencials.

Aquesta modificació del codi penal, d’acord amb les declaracions realitzades per la
pròpia jutgessa decana de Barcelona (Cristina Ferrando), encara no ha donat els seus
fruits degut a la inaplicació que s’ha dut a terme per la manca d’efectius de jutges i jutjats
penals que dificulten resoldre en judicis ràpids als 15 dies (com marca la legislació vigent)
i hi ha retards de més de 12 mesos. Això provoca que, els primers multi-reincidents que
afrontaven processos judicials des de l’entrada en vigor de la reforma penal, encara no
hagin esgotat els terminis dels recursos a que tenen dret perquè les seves causes siguin
fermes i per tant, encara no els ha estat aplicada la susdita reforma. Aquesta reforma
legislativa col·lideix amb la capacitat dels jutjats de disposar en temps real dels
expedients de procediments anteriors d’aquests delinqüents multi reincidents per xifrar
els imports dels delictes pels quals se’ls va jutjar cosa que encara afegeix més retard al
col·lapse dels jutjats penals d’arreu del país.

Aquesta realitat legislativa i judicial fa que l'eficàcia de les forces policials es vegi
minvada ja que, malgrat el seu dur treball en la detecció i detenció de delinqüents,
aquesta constant contraresta els seus esforços, genera una sensació d'inseguretat en la
població i la percepció d'impunitat i desconfiança en el sistema de justícia penal que cal
revertir.

Els ajuntaments, en la nostra qualitat d'entitats locals, no tenim competències ni recursos
per abordar aquesta problemàtica i, la manca de mesures preventives i rehabilitadores
adequades i suficients per part del Govern d’Espanya, contribueix a la perpetuació del
cicle.
En virtut de l'exposat, es demana al Ple de l'Ajuntament aprovar la present proposta de
resolució i remetre-la al Govern d’Espanya en cerca d'una acció efectiva per combatre la
multi reincidència i garantir la seguretat i el benestar dels nostres ciutadans i es proposa
els següents:

A C O R D S
1. Instar al Govern d’Espanya a reforçar i ampliar els programes de prevenció del delicte
i de reinserció social, dirigits especialment a aquells individus amb un historial de
reincidència delictiva.

2. Sol·licitar al Govern d’Espanya la implementació de polítiques i programes de
seguiment i supervisió de delinqüents alliberats, amb la finalitat de reduir la
probabilitat de reincidència i garantir la seguretat pública.

3. Exhortar al Govern d’Espanya a revisar i reformar el marc legal i judicial per garantir
l'efectiva aplicació de les lleis i l'establiment de sancions proporcionals i dissuasives
per als delinqüents reincidents.

4. Exhortar al Govern d’Espanya i al CGPJ a fer-se ressò de les peticions dels
estaments judicials i del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el
sentit d’augmentar els recursos humans i materials dels jutjats penals de Catalunya i
l’increment de seus de jutjats penals d’acord a les necessitats detectades i
expressades pel govern autonòmic.

5. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, al Ministeri de Justícia, al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell General del Poder
Judicial (CGPJ).

No obstant, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més oportú.
14 de març de 2024,
Xavier Cardona Ruiz, Portaveu Grup Municipal Tot per Terrass


Esta noticia proviene de Radio Star Terrassa 100.5 Fm --- La Cultural de Terrassa
( http://radiostarterrassa.com/news.php?extend.9022 )